תנאי שימוש באתר ובמערכת lead༚im

תנאי שימוש במערכת/אתר/אפליקציה lead༚im
 
א.   כללי
1.    מערכת lead.im הינה פלטפורמה אינטרנטית המופעלת ע"י מערכות לידים בע"מ ח.פ. 515212140, שפרטי ההתקשרות איתם הינם: טלפון: [077-5077125]; דואר אלקטרוני:   (להלן: " בעל האתר").
2.     ניתן להתחבר למערכת דרך אתר האינטרנט הפועל בכתובת האינטרנט http://www.lead.im/, או כל כתובת אחרת שבה יופעל ("האתר") ודרך אפליקציית lead.im ["האפליקציה"] הפועלת תחת מערכות הפעלה שונות ומאפשר חיבור באמצעות רשתות תקשורת שונות באמצעות מכשירי קצה שונים, כגון טלפון סלולרי וטבלט (המונח "המערכת" לעיל ולהלן משמעו גם האתר והאפליקציה, אלא אם משתמע אחרת).
3.    כניסה לאתר, או עשיית כל שימוש אחר בו, לרבות גלישה בו ורכישה באמצעותו, על-ידך ייחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה. לכן, תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הינך מתבקש לחדול מעשיית שימוש בו. ניסינו לנסח את תנאי השימוש באופן שיהיו מובנים. עם זאת, במידה וברצונך לשאול שאלה כלשהי בנוגע לתנאי השימוש, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת   .
4.    אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) אנא אל תשתמש באתר זה בכל דרך שהיא אלא אם קיבלת לכך את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך.
5.    בעל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת, להוסיף ולגרוע מהם, הכל לפי שיקול דעתו. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.
6.    בנוסף לתנאי שימוש אלה, מפורסמת באתר מדיניות הפרטיות של בעל האתר בכתובת http://www.lead.im/legal/privacy-policy . שם ניתן למצוא את התחייבויות בעל האתר בכל מה שקשור למידע שאנו אוספים ועל השימוש שייעשה במידע שאתה מוסר לנו אגב שימושך באתר. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 
ב.    המערכת
7.    האפליקציה הינה מערכת לניהול קשרי לקוחות וניהול פניות ("לידים") מבוססת ענן.
8.    הגישה למערכת מתאפשרת דרך האתר,  ו/או האפליקציה ו/או כל ממשק נוסף או חליפי שיוסיף  בעל האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו.
9.    המערכת כוללת כלים ותכנים שונים, כפי שייקבעו ויוגדרו מעת לעת על ידי בעל האתר.
10. בעל האתר רשאי לבצע שינויים במערכת, כולה או חלקה, לרבות בכלים, בתכנים ובעיצוב, להוסיף לה או להסיר ממנה חלקים, ולשנות את דרכי הגישה לכל חלק מחלקיה, הכל לפי שיקול דעתה ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש.
11. השימוש במערכת מחייב התאמה וציות להנחיות טכניות, שיימסרו על ידי בעל האתר למשתמש או יפורסמו מעת לעת באתר. השימוש במערכת או בכל חלק ממנה עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה ו/או הגדרות של חומרה, תוכנה ותקשורת. דרישות והגדרות אלה עשויות להשתנות מעת לעת. במידת הצורך, נפרסם מעת לעת, דרישות והגדרות כאמור באתר. באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה וליישמן על חשבונו.
 
ג. זכות שימוש באתר
12. השימוש באתר זה הינו על-פי תנאי שימוש אלה. כל מי שעושה שימוש באתר ייקרא להלן "משתמש".
13. בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.
14. זכויות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג'.
15. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.
16. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
17. בעל האתר רשאי לאסור על משתמש לעשות שימוש באתר, למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לבעל האתר אחריות בקשר לכך.
18. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר כל שימוש לכל מטרה או בכל דרך המנוגדים לכל דין.
19. המשתמש מתחייב לא לשלוח כל דואר פרסומי (כמשמעותו של מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982), לכל צד ג' אלא אם קיבל מאותו נמען הסכמה מפורשת למשלח כאמור בהתאם לחוק האמור ו/או בניגוד להוראות החוק האמור ו/או כל דין.
20. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תוכנה זדונית, כגון "תולעת" ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, לרבות שליחת הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות בלתי סבירה, שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.
21. שימוש בפורומים, בלוגים, טוקבקים, צ'אטים וכל אזור אינטראקטיבי אחר באתר מותר בכפוף לתנאי שימוש וכללי אותם מתחמים.
 
ד. תמיכה טכנית וטיפול בתקלות
22.   בעל האתר יספק שירותי תמיכה טכנית למשתמשים בנושאים הקשורים למערכת ולשימוש במערכת בשעות הפעילות של מוקד התמיכה של המערכת כפי שיתפרסמו מעת לעת. הפניות לתמיכה ייעשו באמצעים שיתפרסמו.  בעל האתר ישתדל להשיב לפניות בנושא תמיכה הטכנית בהקדם, אולם ייתכנו עיכובים מחמת עומס.  בעל האתר אינו מתחייב לתת מענה טכני בכל עניין שמקורו אינו במערכת עצמה, כגון בקשר לתקלות בקווי תקשורת או אצל ספק האינטרנט של המשתמש, או בכל נושא אחר שאינו באחריותו או בשליטתו. לא תהיה למשתמש כל טענה בגין אי מתן שירותי תמיכה כאמור.
23. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש, כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע ו/או נתונים המאוחסנים במערכת ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר. באחריות בלעדית של המשתמש לבצע גיבוי של המידע השמור במערכת עבורו.
24. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את המערכת או האתר או כל חלק מהם באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון. השבתה כאמור תיעשה באופן שלא תמנע ממנה לקלוט לידים, אם כי היא עלולה להשפיע באופן זמני על יכולת המשתמש לצפות בלידים, להנפיק דו"חות וכד'.
 
ה.מסרונים
25.  במידה והמשתמש בוחר באופציה של הברת לידים במסרונים (סמס) מובהר כי העברת המסרונים תלויה בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר, ובין היתר בספק ו/או במפעיל הסלולרי  ו/או באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולרי, איכות ציוד קצה, תקלות ברשת החשמל ובגורמים נוספים וכי אין להבטיח כי כל מסרון שנשלח יגיע ליעדו.
26. המשתמש אחראי לקבלת ההסכמות הדרושות על-פי דין למשלוח מסרונים.
27. המשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן המסרונים והוא מתחייב לשמור על כללי התוכן ביחס אליהם.
28. באחריות המשתמש לחבר כל חשבון אשר פתח במערכת לקבלת שירותי הודעות סמס ו/או לנתקו משירות זה.
 
ו. קניין רוחני והגנה על המידע
29. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) בבחירה ובסידור של המידע המופיע במערכת שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
30. אין ליצור כל עותקים של אתר זה ו/או של התכנים באתר זה, או כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ואין להעבירם או להעמידם לרשות הציבור, לבצעם בפומבי, לשדרם, להשכירם ו/או ליצור כל יצירה נגזרת המבוססת עליהם ללא היתר מפורש מראש ובכתב מבעל האתר.
31. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק במערכת, לרבות האתר ובאפליקציה אסורים.
32. בעל האתר משקיע משאבים ניכרים באיסוף, ווידוא, סידור והצגה של המידע והוא מוצע למשתמשים לשימושם האישי והבלתי מסחרי. לפיכך, אין להעתיק, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לאחסן בכל מאגר אלקטרוני או אחר, לשדר, להפיץ או לסחר במידע ו/או כל חלק ממנו לכל מטרה מלבד שימושו האישי והבלתי מסחרי של המשתמש. תנאי זה נקבע כחלק מהחוזה בין בעל האתר לבין המשתמש וכתנאי לשימושו של המשתמש באתר ועל מנת להבטיח לבעל האתר ליהנות מפרי השקעתו, ואין בו כל טענה לזכויות יוצרים או לזכות קניין רוחני במידע שאינו מוגן על-פי דין.
 
ז. חומרי צד ג'
33. חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים באתר, לרבות חומר הפרסומי המופיע באתר, ובכלל זה צילומים, איורים, טקסטים ותיאורים אחרים של מוצרים ושירותים, וכן התכנים בבלוגים, ובפורומים, טוקבקים ועוד וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי צדדים שלישיים, לרבות, טקסטים, גרפיקה, תמונות וצילומים (להלן "חומרי צד ג'"), מפורסמים על-ידי המשתמשים בלבד ועל אחריותם הבלעדית. בעל האתר אינו אחראי לחומר זה ו/או לתוכנו.
34. זכויות היוצרים והזכויות האחרות בחומרי צד ג' שייכות למשתמשים.
35.   בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.
36.   ביחס לחומרים המתפרסמים במערכת (אך לא ללידים ולמידע על הלידים המוזן למערכת) המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, וכן לפרסמו, להציגו, לשדרו, להקרינו, להשמיעו ולבצעו בפומבי בדרך אחרת, להעבירו ו/או להעמידו לרשות הציבור, להשכירו, להפיצו וכן לערכו בכל דרך וליצור ממנו יצירות גזרות, הכל מסגרת האתר ובאתרים הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, וכן בכל אמצעי מדיה אחר, ובאמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה קיימים או עתידיים, ללא הגבלה במקום או בזמן.
37. בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המשתמש כי המידע הנו נכון ומדויק. כמוכן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המשתמש בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
38. אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום הטעיית צרכנים ו/או פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או שמהווה תועבה ו/או הוא בעל אופי פורנוגרפי ו/או מציג עירום מלא או חלקי ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או משום פגיעה בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד אחרים ו/או שיש בו משום עוולה אחרת ו/או עבירה מכל סוג.
39. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן שאינו קשור לנושא האתר. אין לפרסם באתר כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש מבעל האתר.
40. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מתחייב) לבצע הגהה על חומרים שישלחו או שיועלו לאתר, לשנות את תוכנם ולהסירם או חלק מהם בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא מתן הודעה מראש.
41. בעל האתר אינו אחראי בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע"י צדדים שלישיים. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן.
 
ח.   תכנים אופן התבטאות
42. המשתמשים באתר זה נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בכל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור ו/או לפרסם כל דבר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיות של כל צד ג' ו/או חשיפת סודות מסחריים, או כל עוולה אחרת.
43.  עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ"ל.
44. אין להזדהות באתר בזהותו של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר ו/או ליצור מצגים מטעים בקשר לנכונות זהותו של המשתמש ו/או תפקידו.
45. בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג'.
 
ט.   תלונות
46. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר ו1/או אם נתקלת במידע באתר שהינו שגוי ו/או בלתי מדויק ו/או בלתי מעודכן ו/או בלתי שלם, מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע או השגוי לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
47. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.
 
י.    קישורים
48. הקישורים באתר זה הינם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.
49. יצירת קישורים לאתר או לכל חלק אחר במערכת מותרת ובלבד שיובילו לעמוד הבית של האתר ולא לעמוד פנימי של האתר, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מאת בעל האתר, ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעייה של צדדים שלישיים או פגיעה בבעל האתר.
50. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.
 
יא.  פרטיות ומידע רגיש
51. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
52. פרט למידע  הנמסר לצורך רישום באתר, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
53. בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל-  או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
54. למעט לצורך ביצוע עסקה, בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו.
55. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.
 
יב.  שיפוי
56. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
יג. נזקים ואחריות מוגבלת
57.  בעל האתר נוקט במאמצים על מנת לוודא את תקינותה של המערכת ולמנוע שיבושים והפרעות לפעילות המשתמשים בה, עם זאת חשוב לזכור כי בכל מערכת טכנולוגית עלולות לחול תקלות ושיבושים. בעל האתר, מנהליו, בעליו, עובדיו ושליחיו אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות נזק לרכוש, נזק כספי ונזק אחר שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהשירותים הניתנים במערכת, לרבות כתוצאה מכל תקלה ו/או שיבוש ו/או כשל במערכת ו/או כל חלק ממנה, ולרבות כתוצאה מאבדן מידע, עיכוב, אי מסירה, ו/או מסירה שגויה של לידים ו/או כל מידע אחר המאוחסן ו/או המועבר דרך המערכת.
58. בפרט, ומבלי לגורע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו בעל האתר, מנהליו, בעליו, עובדיו או שליחיו אחראיים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זה לא יהיו אחראים כלפי כל משתמש.
 
יד.  שונות
59. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל התנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
60. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
61. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.
62. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו.
63. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד.
64. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל אדם ו/או גורם לפי שיקול דעתו, לרבות לכל מי שיפר הוראות אלה. זאת, מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו.
65. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
66. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.
67. תנאי שימוש אלה נכונים ליום 20/02/2015.
 
 
חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם